1. Camerele și accesoriile OxyHelp

Ce include prețul standard pentru camera hiperbară cu oxigen OxyLife I?

Prețul include camera OxyLife I și unitatea de control fără concentratorul de oxigen AirSep sau răcitor. Reducerea se aplică și accesoriilor. Concentratorul de oxigen cu 10L/min are un preț de 1900 euro.

Camerele monoloc nu sunt livrate în părți. Diametrul exterior trebuie să încapă prin cadrul ușii așa cum este. Camerele de 80 cm au nevoie de acces prin ușă de 88 cm.

Camera este prevăzută cu duze standard de alimentare în interior care se pot conecta la orice tip de mască. Găsiți un tip cu care vă simți confortabil atunci când îl purtați și utilizați-l. Vă rugăm să le procurați local.

Comunicarea dintre operator și pacient se efectuează prin interfonul autonom cu două căi aflat în interiorul camerei. Opțiunea audio-video este doar în scopuri de divertisment.

Cei 5 cm în plus în diametrul camerei fac o mare diferență în ce privește spațiul. Din experiența mea, clienții caucazieni, europeni, solicită camera de 80 cm. Cea de 75 cm este cel mai mult vândută în Japonia.

Da, controlul presiunii este limitat doar de software. Setările pentru o presiune mai ridicată sunt protejate printr-o parolă a producătorului. Odată introdusă, computerul permite setări de control al presiunii mai ridicate de 1,5 ATA.

Camera OxyLife I este în prezent marcată și vândută drept dispozitiv non-medical, cu o limitare din software la o presiune de 1,5 ATA. Camerele OxyHelp sunt construite pentru o presiune de funcționare maximă de 2 ATA cu dispozitive de comandă automate (ecran tactil al computerului). Toate camerele sunt construite în conformitate cu standardele PVHO (Camere hiperbare pentru uz uman) (încercări cu raze X, ultrasunete și lichide penetrante) de către laboratoare autorizate.

Ca urmare a certificării CE pentru dispozitivele medicale din Clasa IIB, upgrade-ul software-ului pentru presiunea de 2 ATA va fi disponibil pentru 2000 euro. În consecință, tuturor camerelor certificate drept dispozitive medicale Clasa IIB (același produs, modelul actual) le va crește prețul cu 35%. Certificarea CE pentru dispozitive medicale din Clasa IIB va fi disponibilă în viitorul apropiat.

Corp din metal

Camerele blânde OxyHelp cu corp din metal sunt populare pentru utilizare la domiciliu, avantajele fiind reprezentate de preț și spațiul de depozitare. Cu toate acestea, cele mai multe dintre celelalte camere blânde ating o presiune limitată la 1,3 ATA.

Dispozitivele OxyHelp medicale pot ajunge la 2 ATA (o presiune de 3 ori mai mare) care acoperă majoritatea protocoalelor HBOT și cele non-medicale până la 1,5 ATA, presiune ce are, de asemenea, o gamă largă de aplicații HBOT. 1,3 ATA se utilizează de cele mai multe ori eficient pentru probleme neurologice (creierul răspunde mai bine la presiune mai scăzută), toate celelalte afecțiuni medicale necesită o presiune mai ridicată.

Corp din uretan

Uneori, fermoarul se poate deteriora dacă nu este manipulat cu grijă. În cazul utilizării pe termen lung, fereastra sau fermoarul se vor strica, făcând camera din uretan să fie inutilă. Odată ce fereastra se desprinde sau dinții fermoarului se slăbesc, aceștia nu pot fi reparați fără ajutor profesional. Deosebit de periculos este atunci când există prin jur copii mici. Aceștia pot înțepa camera cu un obiect ascuțit, făcând-o inutilizabilă.

1. OxyHelp chambers and accessories

What does the standard price for the OxyLife I hyperbaric oxygen chamber include?

Price includes the OxyLife I chamber and control unit without the AirSep oxygen concentrator or the cooler. The discount applies to accessories as well. The oxygen concentrator with 10L/min has a running price of 1900 Euro.

Monoplace chambers are not delivered in parts. The external diameter has to fit through a doorway as it is. 80 cm chambers require 88 cm door access.

The chamber features standard feeding nozzles on the interior which can connect any type of mask. Find a type you feel comfortable wearing and use it. Please get them locally.

The communication between the operator and patient is done through the stand-alone dual-way intercom placed inside the chamber. The audio-video option is just for entertainment purposes.

The 5 cm extra in the chamber diameter does make a big difference in regards to space. In my experience, Caucasian, European clients require the 80 cm chamber. The 75 cm is mostly sold in Japan.

Yes, pressure control is only limited by software. The higher pressure settings are protected by manufacturer password. Once inserted, the computer allows pressure control settings higher than 1.5 ATA.

The OxyLife I chamber is currently marked and sold as a non-medical device, with a software limitation of 1.5 ATA pressure. OxyHelp chambers are built for 2 ATA max working pressure with automatic controls (computer touch panel). All chambers are built according to PVHO (Pressure Vessels for Human Occupancy) standards (X-Ray, ultrasounds and dye penetrant liquids inspections) by authorized laboratories.

Following the CE certification for Class IIB medical devices, the software upgrade for 2 ATA pressure will be available for 2000 Euro. Consequently, Class IIB certified medical device chambers (same product, current model) will have the price increased by 35%. CE certification for Class IIB medical devices will be available in the near future.

Metal body

OxyHelp metal body soft chambers are popular for home use, the advantage is price and storage space. However, most other soft chambers reach a pressure limited at 1.3 ATA.

OxyHelp medical can go to 2 ATA (3 times the pressure) which covers most of the HBOT protocols and non-medical to 1.5 ATA which has also a big range of HBOT applications. 1.3 ATA is mostly used effectively for neurological issues (brain responds better to lower pressure), all other medical conditions require higher pressure.

Urethane body

Zipper can be damaged sometimes if not being handed carefully. With long time use, the window or zipper will break making the urethane chamber useless. Once the window comes off or zipper teeth weaken, they cannot be repaired without professional help. Especially dangerous when small children are around. They can poke the chamber with something sharp and render it unusable.

2. Operating OxyHelp HBOT chambers

While using this hyperbaric chamber, is it necessary to have any technician or doctor to control?

The user manual for non-medical chamber recommends users to have a medical check-up before using the chamber. Anyone with average studies can operate the chamber as long as reads the user manual. The user manual for medical chamber states that the chamber can be used only with medical consent from a doctor and it requires medical assistance during the treatment.

So a doctor or hyperbaric technician has to be around when operating the chamber. This chamber will be certified as Class IIB medical device according to EEC 93/42. You have to check what regulations in your country say about using a Class IIB medical device.

That is the reason why small practices and private people prefer nonmedical status, while medical facilities want the medical version. In Japan this kind of chambers had been used for 20 years now mostly as nonmedical devices.

Yes.

Yes.

Normal speed of slow depressurization is around 8 minutes.

Pressure level and session length can be adjusted anytime, even during session from the touch panel interface on the control unit — outside the chamber. From inside the chamber such changes are not available if the control panel is set exclusively for outside operator control. The possible commands from inside the chamber, without operator control are: start/stop and cooling switch on/off. If the operator sets the control panel to be operated from within, all pressure commands and other features are also available from inside the chamber.

The concentrators can be shut off only from outside the chamber. You can always remove mask and let all O2 inside the chamber. No risk of high levels, even 2 oxygen concentrators are safe. One other thing you could do is to plug the oxygen concentrators in an outlet with remote control and have the remote inside the chamber to power ON/OFF as you wish. Outlets with remote are available in any hardware shop. We can also supply this auxiliary for you.

2. Utilizarea camerelor OxyHelp HBOT

În timpul utilizării camerei hiperbare, este necesar controlul din partea unui tehnician sau doctor?

În manualul de utilizare pentru camerele non-medicale se recomandă ca utilizatorii să meargă la un control medical înainte de a utiliza camera. Orice persoană cu studii medii poate opera camera atât timp cât citește manualul utilizatorului. Manualul de utilizare al camerei medicale specifică faptul că aceasta poate fi utilizată numai cu aprobarea medicală de la un doctor și că este necesară asistența medicală în timpul tratamentului.

Deci un medic sau un tehnician hiperbar trebuie să se afle prin preajmă în momentul funcționării camerei. Această cameră va fi certificată ca dispozitiv medical Clasa IIB în conformitate cu CEE 93/42. Trebuie să verificați reglementările din țara dumneavoastră în legătură cu utilizarea unui dispozitiv medical Clasa IIB.

Din acest motiv, cabinetele mici și persoanele private preferă dispozitivele cu statut non-medical, în timp ce unitățile medicale doresc versiunea medicală. În Japonia, acest tip de camere se utilizează de 20 de ani de cele mai multe ori ca dispozitiv non-medical.

Da.

Da.

Viteza normală de depresurizare lentă este în jur de 8 minute.

Nivelul de presiune și lungimea ședinței pot fi ajustate în orice moment, chiar și în timpul ședinței, din interfața de pe ecranul tactil al unității de control — în exteriorul camerei. Din interiorul camerei, aceste modificări nu sunt disponibile dacă panoul de comandă este setat exclusiv pentru controlul operatorului din exterior. Comenzile posibile din interiorul camerei, fără controlul operatorului sunt: start/stop și pornire/oprire a răcirii. Dacă operatorul setează utilizarea din interior a panoului de comandă, toate comenzile de presiune și alte caracteristici sunt disponibile, de asemenea, din interiorul camerei.

Concentratoarele pot fi oprite numai din exteriorul camerei. Puteți oricând scoate masca și lăsa tot oxigenul înăuntrul camerei. Nu există riscul de niveluri ridicate, chiar și 2 concentratoare sunt sigure. Un alt lucru pe care l-ați putea face este să conectați concentratoarele de oxigen la o priză cu telecomandă și să luați telecomanda în interiorul camerei pentru a le porni/opri după cum doriți. Prizele cu telecomandă sunt disponibile în orice magazin de hardware. Și noi putem furniza acest lucru suplimentar pentru dumneavoastră.

3. Safety of use

What are the safety features designed control the oxygen/air mix inside the chamber? The tank I had experience with at the medical center (multi-place, and able to do much deeper pressures), is run by staff on the outside who constantly monitor the oxygen/air mix and can flush air into the tank at any time if gases build up. ?

Yes, the multi-place system has the Oxygen level monitor, with an alarm kicking in when Oxygen level drops bellow 19% or increases above 25-26% depending on country regulation.

The standard mono-place pressure vessel doesn’t have this requirement. In Europe it’s OK to use a mono-place air filled chamber without O2 monitor. We only had one client from UK that asked for such monitor, we added it to the chamber for 700 Euro extra.

In practice, though, there is no concern regarding O2 levels, some simple math bellow:

1. Minimum level

Chamber is pressurized with normal air and it is ventilated with 80 liters per min. The 80 cm diameter chamber has a total air volume of 1200 liters at normal air pressure. Human breath is 5-8 liters of air per minute. At this ventilation rate — 80 l/min with 1800 l/ total air volume at 1.5 ATA and 2400 liters at 2 ATA — human body volume around 100 liters, the changes of air composition inside the chamber are insignificant.

(Actually the density of the human body is very close to that of water—that’s why most of us (depending on fat content) sink when we exhale and float when we inhale. Muscle weighs about 1.06 g/ml, and fat is .9 g/ml. And we are made mostly of water. So it’s pretty accurate to say that a 95 kg person has a volume of 95 liters.)

2. Maximum level

For same reason explained above, a concentrator that puts 10l/min — 95% Oxygen in to the chamber will not influence much the O2 concentration inside the chamber.

40 seconds.

The temperature inside the chamber depends on several factors:

  • Compressor usage time. The longer it is used, the hotter the air being pumped inside the chamber. The cooler is necessary especially when the chamber is being used continuously for more than one hour.
  • Patient’s body heat. Some people’s bodies generate more heat than others, so some people might feel OK without the cooler, while others may not.

Although regulation requires testing at 2.41 ATA for 2 ATA maximum working pressure, we actually tested at 3 ATA pressure with no signs of deformation.

We also had the 2 ATA chamber running for about 4 months now with no signs of weakness.
The AirSep O2 concentrator (139 kPa output) is effective up to 1.7 ATA and for 2 ATA two concentrators are required to provide enough O2 flow inside the chamber.

We have tested several types of oxygen concentrators, Chinese concentrators are only working up to 1.4 ATA and AirSep 10 l/min intensity seems to perform best in a pressurized environment.

Due to our contract with AirSep we receive better prices and we can now sell the concentrator for 1500 Euro when purchased with our chambers.

Biggest risk I have seen with soft chambers is CO2 poisoning in case of power failure. People can fall asleep while in the chamber and there is a power failure. Compressor stops ventilating the chamber, chamber remains inflated like a balloon without exchanging air with the exterior.

There will still be 700 liters of air available, but the building of carbon dioxide inside the chamber is a health hazard. In case of power failure, the OxyHelp chamber depressurizes automatically, door falls down letting the air come inside the chamber. So even when the patient is sleeping and there is no one around, it is totally safe.

3. Siguranță în utilizare

Care sunt caracteristicile de siguranță concepute pentru a controla amestecul oxigen/aer din interiorul camerei? Rezervorul cu care am avut o experiență la centrul medical (multi-loc și capabil de a livra presiuni mult mai mari), este operat de personal din exterior care monitorizează constant amestecul oxigen/aer și care poate introduce în orice moment aer în rezervor dacă se acumulează gaze.

Da, sistemul multi-loc are dispozitiv de monitorizare a nivelului de oxigen, cu o alarmă care se declanșează atunci când nivelul de oxigen scade sub 19% sau crește peste 25-26% în funcție de reglementările naționale.

Recipientul sub presiune standard mono-loc nu are această cerință. În Europa, utilizarea unei camere mono-loc umplute cu aer fără dispozitiv de monitorizare a O2 este în regulă. Am avut un singur client din Regatul Unit care a cerut un astfel de dispozitiv de monitorizare și l-am adăugat camerei pentru încă 700 de euro.

Cu toate acestea, în practică, nu există niciun motiv de îngrijorare privind nivelurile de O2. Puteți vedea câteva calcule matematice simple mai jos:

1. Nivel minim

Camera este presurizată cu aer normal și ventilată cu 80 de litri pe minut. Camera cu diametrul de 80 cm are un volum de aer total de 1200 litri la presiunea normală a aerului. Respirația umană consumă 5-8 litri de aer pe minut. La această rată de ventilație — 80 l/min, cu un volum de aer total de 1800 l la 1,5 ATA și 2400 litri la 2 ATA — volumul corpului uman de circa 100 litri, modificările compoziției aerului din interiorul camerei sunt nesemnificative.

(În realitate, densitatea corpului uman este foarte apropiată de cea a aerului — de aceea majoritatea dintre noi (în funcție de conținutul de grăsime) ne scufundăm când exhalăm și plutim când inhalăm. Mușchii cântăresc circa 1,06 g/ml și grăsimea 9 g/ml. Și suntem în mare parte făcuți din apă. Deci este destul de precis să spunem că o persoană de 95 kg are un volum de 95 litri.)

2. Nivel maxim

Din același motiv explicat mai sus, un concentrator care introduce 95% oxigen la o viteză de 10l/min într-o cameră nu va influența mult concentrația de oxigen din interiorul camerei.

40 de secunde.

Temperatura din interiorul camerei depinde de mai mulți factori:

  • Timpul de utilizare a compresorului. Cu cât este utilizat mai mult timp, cu atât mai fierbinte este aerul pompat în interiorul camerei. Răcitorul este necesar în special atunci când camera este utilizată continuu mai mult de o oră.</li >
  • Căldura corpului pacientului. . Corpurile unor persoane generează mai multă căldură decât cele ale altor persoane, astfel încât unele persoane se pot simți bine fără răcitor, în timp ce altele nu.

 

Cu toate că reglementările impun o testare la 2,41 ATA pentru o presiune de funcționare maximă de 2 ATA, am efectuat în realitate teste la o presiune de 3 ATA fără semne de deformare.

De asemenea, se împlinesc acum 4 luni de când am lăsat camera să funcționeze la 2 ATA fără semne de slăbiciune.
Concentratorul de O2 AirSep (randament 139 kPa) este eficient până la 1,7 ATA, iar pentru 2 ATA sunt necesare două concentratoare pentru a asigura un flux de oxigen suficient în interiorul camerei.

Am testat mai multe tipuri de concentratoare de oxigen, cele chinezești funcționează numai până la 1,4 ATA, iar intensitatea AirSep 10 l/min pare să aibă cele mai bune performanțe într-un mediu sub presiune.

Datorită contractului nostru cu AirSep, primim prețuri mai bune și putem vinde acum concentratorul pentru 1500 de euro atunci când este achiziționat împreună cu camerele noastre.

Cel mai mare risc pe care l-am întâlnit în cazul camerelor blânde este intoxicarea cu CO2 în caz de pană de curent. Oamenii pot adormi cât se află în cameră și se produce o pană de curent. Compresorul se oprește din ventilarea camerei, iar aceasta rămâne umflată ca un balon, fără a face schimb de aer cu exteriorul.

Vor mai fi încă 700 de litri de aer disponibili, însă acumularea de dioxid de carbon în interiorul camerei reprezintă un pericol pentru sănătate. În cazul unei pene de curent, camera OxyHelp se depresurizează automat, iar ușa cade la pământ, lăsând aerul să intre în interiorul camerei. Cu alte cuvinte, chiar și atunci când pacientul doarme și nu mai este nimeni altcineva în jur, este complet în siguranță.

4. Garanție și întreținere

Care este garanția în timp generală preconizată pentru camerele cu oxigen OxyLife I?

S-a dovedit că designul tip capsulă funcționează timp de cel puțin 3-4 ani fără niciun fel de intervenție. Nu va trebui să vă bateți capul cu prea multă întreținere pe timpul lungii durate de funcționare a camerei OxyLife I.

S-a dovedit că designul tip capsulă funcționează timp de cel puțin 3-4 ani fără niciun fel de intervenție. Singura problemă previzibilă după 3-4 ani de utilizare este faptul că garnitura de etanșare din jurul intrării va trebui înlocuită. Am pregătit videoclipuri cu instrucțiuni pentru această procedură și vom furniza de asemenea garnitura de etanșare și adezivul. Procedura durează circa 2 ore și nu necesită abilități speciale.

Costuri continue

Factura la electricitate, consumul de energie este după cum urmează:

  1. Unitatea compresor — 380 wați
  2. Concentrator de oxigen — 650 wați
  3. Sistem de răcire 500 wați

Unitatea compresor

Unitatea compresor are 2 seturi de filtre de aer, 0,05 și 0,01 microni, iar la un flux de 100 l/min filtrele vor funcționa timp de 20.000 de ore. Durata de funcționare a pompei de aer este circa 8000 de ore. Costul pompei de aer — 400 euro

Concentrator de oxigen AirSep

Va trebuie doar să spălați filtrul de particule grosier o dată pe săptămână, conform instrucțiunilor din manualul utilizatorului și să îl înlocuiți o dată la fiecare 2 ani. Durata de funcționare a concentratorului este 25.000 — 30.000 de ore cu întreținere corespunzătoare. Sita moleculară ar trebui înlocuită după 10.000 de ore.

Sistem de răcire

Noi o folosim doar de 8 luni, nu știu să existe vreo necesitate de întreținere, voi întreba. Cred că trebuie doar să mențineți nivelurile de apă și gaz de răcire la cele recomandate.

Întreținerea este descrisă în manualul de utilizare. Se referă în principal la păstrarea camerei curată și utilizarea numai a detergenților neutri. Ștergeți fereastra numai cu o cârpă moale și detergent neutru sau apă. Trebuie doar să ungeți cu puțin ulei de silicon șinele de ghidare a ferestrei o dată pe lună sau ori de câte ori simțiți că ușa nu glisează cu ușurință. Caracteristicile de siguranță sunt explicate în e-mailul inițial sau în catalogul OxyHelp. Vă rugăm să le citiți cu atenție în întregime.

4. Warranty and maintenance

What is the general time warranty expected for the OxyLife I oxygen chambers?

Capsule design has been proven to work for at least 3-4 years without any intervention. You won’t have to hassle with much maintenance during the long life of the OxyLife I chamber.

Capsule design has been proven to work for at least 3-4 years without any intervention. The only foreseeable issue after 3-4 years of use is the trim seal around the entrance that will have to be replaced. We prepared video instructions for such procedure and we will also provide the trim seal and the bond. Procedure takes around 2 hours and does not require special skills.

Ongoing costs

Electricity bill, power consumption as follows:

  1. Compressor unit — 380 Watt
  2. Oxygen Concentrator — 650 Watt
  3. Cooling system 500 Watt

Compressor unit

Compressor unit has 2 sets of air filters, 0.05 and 0.01 microns and at 100 l/min flow the filters will work for 20 000 hours. The air pump lifetime is around 8000 hours. Air pump costs — 400 Euro

AirSep Oxygen Concentrator

You will only need to wash the gross particle filter once a week, as per the instructions in owner’s manual, and replace it once every 2 years. The concentrator life is 25 000 — 30 000 hours with proper maintenance. The molecular sieve should be replaced after 10 000 hours.

Cooling system

We have only been using it for about 8 months now, I don’t know of any maintenance requirements, I will ask. I believe you only have to keep the water and cooling gas levels as recommended

The maintenance is described in the user manual. It is basically about keeping the chamber clean and only using neutral detergent. Only wipe window with soft cloth and neutral detergent or water. Spay some silicon oil on the guiding window rails once a moth or whenever you feel the door is not sliding easy. Safety features are explained in the initial email or Oxyhelp catalog. Please read through.